Privacy verklaring

Transpo Nuth BV, gevestigd Economiestraat 3, 6361 KD Nuth is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Inleiding

Deze privacy verklaring gaat over het gebruik van uw persoonsgegevens door Transpo Nuth BV. Deze verklaring geldt voor alle gevallen waarin uw persoonsgegevens door of in opdracht van Transpo Nuth BV worden gebruikt. Transpo Nuth BV respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Transpo Nuth BV houdt zich hierbij aan de privacywetgeving. De belangrijkste privacywet is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Transpo Nuth BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• het afhandelen van uw betaling;
• u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
• om goederen en diensten bij u af te leveren;
• Transpo Nuth BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
• Transpo Nuth BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslag voor de verwerking van deze gegevens is uw toestemming om deze gegevens te verwerken om zo de overeenkomst uit te voeren

Persoonsgegevens die wij verwerken

Transpo Nuth BV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• voor- en achternaam;
• adresgegevens;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, en/of in correspondentie en/of telefonisch te vermelden;
• gegevens over uw activiteiten op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@transponuthbv.nl ,dan verwijderen wij deze informatie uiteraard direct.

Geautomatiseerde besluitvorming

Transpo Nuth BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het betreft besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Transpo Nuth BV) betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Transpo Nuth BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar zoals door wetgeving zoals belastingwetgeving en milieuwetgeving is verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Transpo Nuth BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Transpo Nuth BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Transpo Nuth BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Transpo Nuth BV gebruikt alleen functionele en analytische cookies om de websites van Transpo Nuth BV goed te laten werken, het gebruiksgemak te verbeteren en het websitebezoek te meten en te analyseren (webstatistieken). Voor de plaatsing van deze cookies is geen voorafgaande toestemming van u nodig, omdat ze geen effect hebben op uw privacy.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: website veiliginternetten.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Transpo Nuth BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@transponuthbv.nl. Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek. Transpo Nuth BV wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: website autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Transpo Nuth BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@transponuthbv.nl