Algemene Voorwaarden en Leveringsvoorwaarden

Op al onze binnenlandse vervoerswerkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Vervoerscondities 2002, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken Amsterdam en Rotterdam; op grensoverschrijdend vervoer het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR); op kipper vervoer de Algemene Voorwaarden en Leveringsvoorwaarden voor het Kipper vervoer gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 1 april 1987, aktenummer 40/1987; op vervoer met afzetcontainers de Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de weg, gedeponeerd door de Stichting Vervoeradres ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken Amsterdam en Rotterdam; de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 2 juli 2002, akte nr. 69/2002. Van genoemde voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. Voornoemde voorwaarden liggen bij ons ter inzage en worden u op verzoek toegezonden.

Artikel 1 – Toepasselijkheid voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Transpo Nuth b.v.,
Hierna te noemen: “de leverancier” en iedere (rechts)persoon, hierna te noemen: de wederpartij, die met leverancier een overeenkomst wenst af te sluiten dan wel heeft afgesloten.

1.2. Ingeval de wederpartij of een derde zelf algemene voorwaarden of reglementen (van welke aard of onder welke naam ook) hanteert, dan prevaleren de hier neergelegde voorwaarden van de leverancier, behoudens ingeval en zoverre de algemene voorwaarden van de wederpartij expliciet schriftelijk zijn geaccepteerd. De leverancier zal nimmer geacht kunnen worden stilzwijgend met voorwaarden van de wederpartij of een derde te hebben ingestemd.

Artikel 2 – Offertes

2.1. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft de leverancier het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2. Door de leverancier aan de wederpartij bij of na de offerte ter kennis gebrachte afbeeldingen, tekeningen, monsters. Gewichtsvermeldingen, (technische) specificaties en overige gegevens, al dan niet opgenomen in prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties en prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.

2.3. Indien een offerte niet tot het aangaan van een overeenkomst leidt tussen de leverancier en de wederpartij, heeft de leverancier de mogelijkheid de wederpartij de kosten va het vervaardigen van de offerte in rekening te brengen.

2.4. Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van het contract door de leverancier, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de leverancier respectievelijk de dag waarop de leverancier een door de wederpartij geplaatste opdracht feitelijk heeft uitgevoerd.

Artikel 3 Prijzen

3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden prijzen opgegeven en zijn verplichtingen van de wederpartij tot betaling van een geldsom (verplichtingen
tot vergoeding van schade en/of waarde daaronder begrepen} verschuldigd in Nederlands geld.

3.2. De door de leverancier opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende inkoopprijzen, koersen van buitenlandse valuta, in- en uitvoerrechten en daarmee gelijkte stellen heffingen, belastingen, lonen, eventuele vracht- en expeditiekosten en andere dergelijke factoren.

3.3. Indien na de opgave dan wel de totstandkoming van de overeenkomst een of meer van voornoemde prijsbepalende factoren wijziging ondergaat, is de leverancier gerechtigd de opgegeven respectievelijk overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.

3.4. Tenzij anders is overeengekomen zijn de door de leverancier opgegeven prijzen zonder enige korting. Alle prijzen zijn af magazijn van de leverancier en exclusief de vracht-, verzekerings-en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Betaling

4.1. Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt. De leverancier is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij een zekerheidsstelling te hare genoegen -al dan niet in de vorm van een onherroepelijke letter credit of bankgarantie- te eisen voor de tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen.

4.2. De leverancier is te allen tijde gerechtigd uitsluitend tegen contante betaling of onder rembours te leveren. De leverancier is bevoegd levering en verzending uit te stellen, totdat de wederpartij genoegzame zekerheid -al dan niet in de vorm van een onherroepelijke letter of credit of bankgarantie- voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door de leverancier door vertraagde (af)leveringen geleden schade.

4.3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 is de wederpartij verplicht de koopprijs binnen dertig dagen na factuurdatum contant ten kantore van de leverancier of op een van de leveranciers bank- of Postbankrekeningen te voldoen, zonder aftrek of verrekening.

4.4. lndien de wederpartij zijn verplichtingen tot betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 3 lid 1 voldoet in ander geld dan tot betaling waarvan deze verplichtingen strekken, geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de prijs door de leverancier is opgegeven. Indien de door de leverancier opgegeven prijs is gewijzigd conform het bepaalde in artikel 3 lid 3 geschiedt de omrekening naar de dag waarop de leverancier de gewijzigde opgave heeft gedaan.

4.5. Nalatigheid van de wederpartij ter zake van het afnemen van de zaken laat zijn betalingsverplichtingen onverlet.

4.6. Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door de leverancier geleden en te lijden schade.

4.7. Indien in gedeelten wordt geleverd, is de leverancier niet tot verdere levering verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.

4.8. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met drie procentpunten, over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.

4.9. De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op het door de Nederlandse Orde van Advocaten in de
“Vrije prijs wijzer” neergelegde incassotarief.

4.10. Door de wederpartij gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 5 – Levertijd

5.1. Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet de leverancier derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.

5.2. Overschrijding van de levertijd verplicht de leverancier niet tot enige schadevergoeding en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

5.3. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door de leverancier bestelde zaken. Indien buiten de schuld van de leverancier vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkzaamheden en/of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst bestelde zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

5.4. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer zij voor verzending gereed zijn, een en ander nadat de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

5.5. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de leverancier ontstaat ten gevolge van niet voldoening door de wederpartij aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot uitvoering van de overeenkomst.

5.6. Wanneer een gedeelte van de bestelling gereed is, kan de leverancier te zijner keuze dit gedeelte leveren dan wel eerst leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel. 5.7. Blijft de wederpartij na sommatie in gebreke om mee te werken aan inontvangstneming van de zaken, dan kan de leverancier te zijner keuze hetzij leveren op een door hem te bepalen tijdstip hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden verklaren onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

Artikel 6 – Opslag

Indien om welke reden ook de wederpartij niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor aflevering, is de leverancier, indien hij overgaat tot het (doen) opslaan van de zaken, bevoegd alle kosten en schade ter zake van de opslag aan de wederpartij in rekening te brengen. De wederpartij is verplicht in rekening gebrachte kosten en schade als vooromschreven contant aan de leverancier te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht)

7.1. Indien de leverancier door omstandigheden, opgekomen buiten zijn schuld en risicosfeer na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen, is hij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.

7.2. Indien de leverancier door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is zijn verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover die op dat moment nog niet is uitgevoerd.

7.3. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, aardbeving, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uit-voerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat de leverancier door zijn eigen toeleveranciers om welke reden dan ook niet tot levering in staat wordt gesteld.

Artikel 8 – Levering, risico-overgang en vervoer

8.1. De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik waarop deze aan hem zijn afgeleverd. Worden de zaken naar de wederpartij vervoerd dan zijn de zaken aan hem afgeleverd op het moment waarop de eerste vervoerder de zaken heeft overgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.2. Tenzij anders is overeengekomen, bepaalt de leverancier de wijze van vervoer.

8.3. Indien vervoer der zaken voor risico voor de leverancier is, sluit de leverancier een verzekering af ter dekking van het risico van breuk, verlies, vermissing of diefstal der zaken tijdens het vervoer. In dat geval is de weder partij verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken; in geval zich een verzekerd evenement als hiervoor in de eerste zin bedoeld heeft voorgedaan, is de wederpartij verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening op het betreffende document te laten maken, dat eveneens onverwijld naar de leverancier moet worden verzonden, en zich terstond met de leverancier in verbinding te stellen.

8.4. In geval de leverancier conform het bepaalde in lid 3 een verzekering heeft afgesloten, is hij gehouden een eventuele verzekeringsuitkering aan de wederpartij door te betalen; hij is niet gehouden tot enige andere prestatie.

Artikel 9 – Reclames

9.1. Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door de leverancier gedane of niet gedane
(deel)leveringen of op de leveranciers facturen, moeten, onder nauwkeurige opgave van de aard en de oorzaak van de klacht, schriftelijk bij de leverancier worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch uiterlijk binnen een termijn van 8 dagen nadat de goederen door de wederpartij in ontvangst zijn genomen, mede om de leverancier in staat te stellen de gegrondheid en de oorzaak van de klacht na te trekken.

9.2. De zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de leverancier. Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is. Na verkregen toestemming moeten de zaken in ongeschonden staat – tenzij deze beschadigd ontvangen zijn – in de originele verpakking aan de leverancier worden teruggezonden op kosten en voor risico van de wederpartij.

9.3. De leverancier aanvaardt geen enkele reclames, in welke zin dan ook, wanneer door de wederpartij de goederen zijn verwerkt, toegepast, gewijzigd, veranderd etc.

9.4. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet dat conform het bepaalde in artikel 4.3. van deze voorwaarden de wederpartij verplicht is de koopprijs binnen dertig dagen na factuurdatum, althans binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn, contant ten kantore van de leverancier of op een van de leveranciers bank- of Postbankrekeningen te voldoen, zonder aftrek of verrekening.

Artikel 10 – Retourzendingen

10.1. Indien door de leverancier, om welke reden dan ook, zaken worden teruggenomen, worden deze – behoudens het hierna bepaalde in lid 2 van dit artikel – gecrediteerd voor de waarde die deze zaken op de dag der inontvangstneming door de leverancier hebben, verminderd met de uit de terugneming voor de leverancier voortvloeiende kosten. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door de leverancier geleden schade.

10.2. Indien de waarde die de zaken op de dag der inontvangstneming door de leverancier hebben de overeengekomen koopprijs te boven gaat, vindt creditering plaats voor de overeengekomen koopprijs, verminderd met de uit de terugneming voor de leverancier voortvloeiende kosten.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

11.1. Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding (inclusief rente) van de leverancier wegens wanprestatie van de wederpartij ter zake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid -al dan niet in de vorm van een onherroepelijke letter of credit of bankgarantie- heeft gesteld, behoudt de leverancier zich de eigendom van de zaken voor.

11.2. Behoudens afwijkend beding, behoudt de leverancier zich de eigendom van de zaken eveneens voor, voor hetgeen de wederpartij aan de leverancier verschuldigd is of wordt uit hoofde van eerdere of latere overeenkom sten krachtens welke de leverancier zaken heeft geleverd of zal leveren, dan wel uit hoofde van tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, tenzij de wederpartij voor zijn verplichtingen als voornoemd genoegzame zekerheid -al dan niet in de vorm van een onherroepelijke letter of credit of bankgarantie- heeft gesteld.

11.3. De eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen als bedoeld in de leden 1 en 2 jegens de leverancier heeft voldaan.

11.4. Voor de toepassing van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, elke betaling, die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbintenissen van de wederpartij jegens de leverancier, in de eerste plaats toegerekend op de door de leverancier aan te wijzen verbintenis(sen), waarvoor het in de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud niet geldt. Door of vanwege de leverancier aan de wederpartij verstrekte betalingsoverzichten, aanmaningen en dergelijke kunnen niet aangemerkt worden als een aanwijzing als bedoeld in de voorgaande zin, tenzij de leverancier uitdrukkelijk schriftelijk anders verklaart.

11.5. Zolang de eigendom van door de leverancier geleverde zaken nog niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij verplicht de zaken, die de leveranciers eigendom zijn, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van leverancier te bewaren en naar behoren tegen brand en diefstal te verzekeren. De wederpartij is verplicht de leverancier de polis en de bewijzen van betaling van de verzekeringspremie desgevraagd ter inzage te verstrekken.

11.6. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt de leverancier zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die de leverancier uit welke hoofde dan ook nog tegenover de wederpartij mocht hebben.

11. 7. De wederpartij is verplicht onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken van derden op onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken alsmede van pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen. De wederpartij is voorts verplicht een mededeling als voornoemd per omgaande schriftelijk aan de leverancier te bevestigen.

Artikel 12 – Doorverkoop, boetebeding en controle

12.1. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de wederpartij niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of te verwerken of bewerken of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen. Behoudens andersluidend bericht van de leverancier is de wederpartij echter bevoegd de zaken door te (doen) verkopen en/of te (doen) leveren in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

12.2. De wederpartij die handelt in strijd met het bepaalde in het eerste lid verbeurt ten gunste van de leverancier een boete voor iedere handeling die onder een van de aldaar vermelde verboden valt, onverminderd het recht op schadevergoeding van de leverancier. De boete is gelijk aan tweemaal het factuurbedrag, echter minimaal € 250 per handeling.

12.3. De leverancier is bevoegd een onafhankelijk accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de wederpartij teneinde aldus te kunnen nazien op de naleving van het in het eerste lid bepaalde.

Artikel 13 – Ontbinding

13.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 wordt de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de wederpartij die de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen -waaronder begrepen is de verplichting van de wederpartij tot het verschaffen van een genoegzame zekerheid door de wederpartij als bedoeld in artikel 4 leden 1 en 2- niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid stelt voor voldoening ervan.

13.2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande verplichtingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door de leverancier geleden en te lijden schade.

13.3. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met de leverancier gesloten overeenkomst voortvloeien -waaronder begrepen is de verplichting van de wederpartij genoegzame zekerheid te verschaffen conform het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2- alsmede in geval van schorsing van betalingen, liquidatie van zaken van de wederpartij of diens overlijden, is de leverancier gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het door de leverancier geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen -zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist- en/of betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door de leverancier geleden en te lijden schade.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1. Daargelaten gevallen van de leveranciers eigen opzet of grove schuld is de leverancier niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welken hoofde ook ontstaan, behoudens in het geval de schade tweemaal het factuurbedrag niet te boven gaat, tenzij en voor zover de leveranciers aansprakelijkheid ter zake is verzekerd.

14.2. Indien de wederpartij de leverancier aansprakelijk stelt voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welken hoofde ook ontstaan, is hij verplicht de leverancier uit eigen beweging binnen vijf dagen na het ontstaan van de schade te informeren omtrent aard, omvang en oorzaak van de schade alsmede de leverancier uit eigen beweging aan te tonen dat hij de geleverde zaken op verantwoorde wijze heeft behandeld.

14.3. Indien de wederpartij zaken, waaromtrent de leverancier hem onder opgave van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of bewerkt of verwerkt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is de wederpartij verplicht de leverancier te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door de leverancier aan de wederpartij geleverde zaken.

14.4. De leverancier is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan. 14.5. In alle gevallen waarin de leverancier een beroep op het in het voorgaande bepaalde toekomt, kunnen de eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen van de leverancier eveneens een beroep daarop doen, als was dit door de betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.

14.6. De aansprakelijkheid van de leverancier conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel is in ieder geval beperkt tot niet verwerkte goederen door de wederpartij of een derde (de klant van de wederpartij). Voor verwerkte goederen -in de ruimste zin des woords goederen die onder andere zijn aangepast, gewijzigd, toegepast etc. kan geen enkele aansprakelijkheid worden geaccepteerd.

14.7. De wederpartij is gehouden de leverancier te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de leverancier in deze voorwaarden in verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 BW (aansprakelijkheid voor niet ondergeschikten/onderaannemers) en artikel 6:185 BW (productaansprakelijkheid).

Artikel 15 – Geschillen

15.1. Op alle met de leverancier gesloten overeenkomsten en op eventueel nadere, ten uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.2. Uitdrukkelijk uitgesloten wordt de toepasselijkheid van het Weens koopverdrag.

15.3. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, met inachtneming van het in lid 4 bepaalde, uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter.

15.4. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen, behoudens die ten aanzien waarvan de Kantonrechter absoluut bevoegd is, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechter te Roermond onverminderd de bevoegdheid van een andere Rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen.